Jger, Rappard, Bauermann, Rietbergen e.a.
Johanna Mol
Johanna Mol, geb. te Bolsward op 12 mei 1893 (vr).


Hendrikje Mol
Hendrikje Mol, geb. te Bolsward op 15 sep 1895 (zo).


Rimmer Mol
Rimmer Mol, geb. te Bolsward op 2 sep 1898 (vr).


Anna Hendrika Mol
Anna Hendrika Mol, geb. te Bolsward op 8 jun 1901 (za).


Johan Christiaan Mol
Johan Christiaan Mol (Moll), geb. te Bolsward in 1890.


Lammert Mol
Lammert Mol (Moll), geb. te Bolsward op 15 aug 1892 (ma).


Johanna Mol
Johanna Mol (Moll), geb. te Bolsward op 13 dec 1897 (ma).


Lammert Moll
Lammert Moll, geb. te Leeuwarderadeel op 22 aug 1901 (do).

Opmerkingen bij Lammert Moll.
Ongehuwd.


Frederica Wilhelmina Mol
Frederica Wilhelmina Mol, geb. te Bolsward op 1 nov 1898 (di) (BS akte 142), ovl. te 's-Gravenhage.

Opmerkingen bij Frederica Wilhelmina Mol.
Ongehuwd.


Johanna Mol
Johanna Mol, geb. te Bolsward op 3 apr 1900 (di) (BS akte 56), ovl. (ongeveer 67 jaar oud) te 's-Gravenhage in 1968.

Opmerkingen bij Johanna Mol.
Zij was gehuwd en had 3 kinderen.


Johanna Mol
Johanna Mol, geb. te Bolsward op 16 aug 1908 (zo).

Opmerkingen bij Johanna Mol.
In Engeland.


Oene Mol
Oene Mol, geb. te Bolsward op 2 nov 1911 (do).


Nn Nn
Nn Nn (dochter).


Baafke Mol
Baafke Mol, geb. te Jubbega-Schurega op 27 apr 1886 (di) (BS Schoterland akte 140: wonende te Kortezwaag, gem. Opsterland, vader is arbeider, kind geboren te Jubbega Schurega).

tr. (25 jaar oud) (Burgerlijke Stand) te Leeuwarden op 20 mei 1911 (za) (BS akte 89)
met

Hendrik van Dijk, zn. van Abraham van Dijk en Nn Nn, spoorman.
Opmerkingen bij Hendrik van Dijk en Baafke Mol
Uit dit huwelijk n kind
.


Hendrik van Dijk
Hendrik van Dijk, spoorman.

tr. (Baafke 25 jaar oud) (Burgerlijke Stand) te Leeuwarden op 20 mei 1911 (za) (BS akte 89)
met

Baafke Mol, dr. van Hendrik Jans Mol (olieslager, bediende, arbeider) en Hiltje Wytzes Jonker, geb. te Jubbega-Schurega op 27 apr 1886 (di) (BS Schoterland akte 140: wonende te Kortezwaag, gem. Opsterland, vader is arbeider, kind geboren te Jubbega Schurega).
Opmerkingen bij Hendrik van Dijk en Baafke Mol
Uit dit huwelijk n kind
.


Abraham van Dijk
Abraham van Dijk.

tr.
met

Nn Nn.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Hendrik     


Nn Nn
Nn Nn.

tr.
met

Abraham van Dijk.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Hendrik     


Wietse Mol
Wietse (Wytze) Mol, geb. te Gorredijk op 16 nov 1887 (wo) (BS Opsterland akte 421).

Opmerkingen bij Wietse Mol.
Geen kinderen. Heeft gewoond te Rotterdam, .. 133.

tr. (resp. 36 en ongeveer 37 jaar oud) (Burgerlijke Stand) te Rotterdam op 7 mei 1924 (wo) (BS akte f23)
met

Neeltje van Berkel, dr. van Johannes van Berkel en Maria Verkade, geb. te Vlaardingen in 1887.


Setske Moll
Setske Moll, geb. te Gorredijk op 22 nov 1889 (vr) (BS Opsterland akte 395).

tr. (resp. 21 en 50 jaar oud) (Burgerlijke Stand) te Beetsterzwaag op 22 sep 1911 (vr) (BS Opsterland akte 107)
met

Jannis van Laere, zn. van Abraham van Laere en Catharine van der Veere, geb. te Breskens op 6 apr 1861 (za), werkzaam bij Prov. Griffie.
Opmerkingen bij Jannis van Laere en Setske Moll
Uit dit huwelijk twee kinderen
.


Jannis van Laere
Jannis van Laere, geb. te Breskens op 6 apr 1861 (za), werkzaam bij Prov. Griffie.

tr. (resp. 50 en 21 jaar oud) (Burgerlijke Stand) te Beetsterzwaag op 22 sep 1911 (vr) (BS Opsterland akte 107)
met

Setske Moll, dr. van Hendrik Jans Mol (olieslager, bediende, arbeider) en Hiltje Wytzes Jonker, geb. te Gorredijk op 22 nov 1889 (vr) (BS Opsterland akte 395).
Opmerkingen bij Jannis van Laere en Setske Moll
Uit dit huwelijk twee kinderen
.