Jäger, Rappard, Bauermann, Rietbergen e.a.
Afgeschermd
Afgeschermd .


Afgeschermd
Afgeschermd .


Jan Jacobus Liemburg
Jan Jacobus Liemburg.

tr.
met

Trijntje Jisks Hofstra.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Afke*1886 Gersloot †1935 Luinjeberd 49


Trijntje Jisks Hofstra
Trijntje Jisks Hofstra.

tr.
met

Jan Jacobus Liemburg.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Afke*1886 Gersloot †1935 Luinjeberd 49


Nn Mol
Nn Mol, geb. te AEngwirden op 19 jan 1909 (di) (BS akte 6) (doodgeb.).


Afgeschermd
Afgeschermd .


Anne Douwes Mol
Anne Douwes Mol, geb. te Bolsward in 1791.

Opmerkingen bij Anne Douwes Mol.
Overlijden (nog) niet gevonden.


Joannis Tubbing
Joannis (Jan) Tubbing, ged. te Ellecom in 1739, ovl. (ongeveer 88 jaar oud) te Arnhem op 25 nov 1827 (zo) (BS akte 329).

tr.
met

Gertrudis (Geertruida) Liethof (Liethoff), dr. van Henricus Liethof en Aldegundis Derckx, ged. Rooms Katholiek te Arnhem op 19 nov 1746 (za) (LDS).

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Willemina~1776 Arnhem †1837 Arnhem 60


Gertrudis Liethof
Gertrudis (Geertruida) Liethof (Liethoff), ged. Rooms Katholiek te Arnhem op 19 nov 1746 (za) (LDS).

tr.
met

Joannis (Jan) Tubbing, zn. van Hermanus Tubbing en Margaretha Beekers, ged. te Ellecom in 1739, ovl. (ongeveer 88 jaar oud) te Arnhem op 25 nov 1827 (zo) (BS akte 329).

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Willemina~1776 Arnhem †1837 Arnhem 60


Henricus Liethof
Henricus Liethof.

tr.
met

Aldegundis Derckx.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Gertrudis~1746 Arnhem    


Aldegundis Derckx
Aldegundis Derckx.

tr.
met

Henricus Liethof.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Gertrudis~1746 Arnhem    


Jan Willem Looman
Jan Willem Looman.

tr.
met

Catharina Maria Kerkeling.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Jan Willem~1776 Arnhem †1838 Arnhem 62


Catharina Maria Kerkeling
Catharina Maria Kerkeling.

tr.
met

Jan Willem Looman.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Jan Willem~1776 Arnhem †1838 Arnhem 62


Hermanus Tubbing
Hermanus Tubbing.

tr.
met

Margaretha Beekers.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Joannis~1739 Ellecom †1827 Arnhem 88


Margaretha Beekers
Margaretha Beekers.

tr.
met

Hermanus Tubbing.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Joannis~1739 Ellecom †1827 Arnhem 88


Johan Frans Berger
Johan Frans (Johannis) (Johannis) Berger (Fransberger, Fransbergen, Berge) (Fransberger/n, Berge), geb. te Rangendingen [Baden-Württemberg, Duitsland] (Reingedinge of Rangedingen volgens Trouwboek; Roodenbrug volgens Burgerboek (@: zie bron)) circa 1682, mr. chirurgijn, 'chirurgus', ovl. (ongeveer 55 jaar oud) te Dokkum op 22 dec 1737 (zo) (bron: Authorisaties Dokkum 103/104 (1697-1810), uitgave FAF/VAF, blz. 30).

Opmerkingen bij Johan Frans Berger.
1) Het is zo goed als zeker dat met Reingedinge of Rangedingen het Duitse plaatsje Rangendingen Z.W. van Tübingen in Baden-Würtemberg wordt bedoeld. Dit wordt nl. bevestigd door de vermelding van Johan Frans in het Burgerboek van Dokkum op 9 feb 1713 als Johan Fransbergen (?) dat hij afkomstig is "van Roodenbrug aan Nekker in Duitslant". Dit moet wel de plaats Rottenburg aan de Neckar zijn dat 12 km ten noorden van Rangendingen ligt (bron: Index Burgerboek, blad 7, van FAF/VAF op internetsite van Historische Vereniging Noordoost Friesland en Tresoar, inv.nr. 6050,@). Mogelijk was dat een stopplaats op weg naar Nederland over de Neckar en de Rijn. Bij die inschrijving in het Burgerboek worden ook zijn eerste twee zoons Jacobus en Johannis genoemd. Jacobus is dan 3 jaar en Johannis is dan 1 jaar oud.
2) De afstamming van de Friese families Fransberg en Fransbergen van deze Johan Frans Berger wordt bevestigd in een tweetal documenten:.
a) Authorisaties Dokkum 103/104 (1697-1810), uitgave FAF/VAF, blz. 30, waar ivm. het overlijden van Johan Frans Berger, chirurgus, test 22 dec 1737, op 23 feb 1738 als voogden Gosse Lolkes, mr. scheepstimmerman, en Jelle Pytters, mr. kleermaker, worden aangewezen voor 4 van 5 met name genoemde kinderen uit 3 huwelijken: Jacob, Johannis en Marten van 1e ovl. vr, Frouckien (!) van 2e ovl. vr. en Gerardus van 3e vr. Aardig is nog te vermelden dat deze voogden door het Gerecht worden ontslagen omdat ze katholiek zijn! Op 5 apr 1738 wordt alleen nog voor Marten, 24 jr, en Frouckien, 13 jr, een nieuwe voogd Ynse Hables/Haebeles, koopman en ijzerkramer, aangewezen. Johan Frans treedt ook een keer als getuige op bij een katholiek huwelijk (Eeltie Hendricks uit Wartena en Antie Geerts uit Dokkum op 13 jan 1728, zie DTB nrs. 176 (Gerecht), 196 (Ned.Geref.) én 206 (R.K.!)). Hieruit valt op te maken dat hij oorspronkelijk katholiek was. Zoon Marten blijft katholiek en laat zijn kinderen katholiek dopen.
b) Collaterale successie Dantumadeel 1716-1805, uitgave FAF/VAF, blz. 31, nr. 44 van 26 feb 1750, waaruit blijkt dat Froukje Fransbergen, huisvrouw van Tjeble Sjoeks, huisman te Bergum, erfgenaam is van Haaije Sijgers, huisman te Veenwouden. Dit moet een broer zijn van haar moeder Tjitske Sijgers. Froukje gebruikt in 1750 dus al de familienaam! (Haar halfbroer Johannis doet dit al in 1738) Haar zoons Sjuk en Johannes nemen vervolgens in 1811 de naam Fransberg aan, de naam die dus al voorkwam in hun moeders familie. Dit kwam toen meer voor, zie Margaretha van Persijn. De schrijfwijze Fransbergen bestond dus al in 1738. Later wordt soms ook Fransberg gebruikt zoals in 1811.
3) Johan wordt in zijn functie van chirurgijn genoemd in de volgende vermelding in het Diaconierekeningboek van de Ned. geref. gemeente (@): "den 21 Februari (1732) aan Fransbergen wegens Meesterloon van Grijtje Hopperus betaalt volgens quijtantie met no. 23 - 5-10-0". Grijtje moet vóór 22 jan al overleden zijn want op die datum worden de kosten van een doodkist betaald (7-0-0). Op 4 feb worden nog betalingen genoemd wegens een laken om Grijtje te bekleeden (1-5-0) en voor een "vinkelmantje (?) bier gekonsumeert op de begraffenisse van Grijtje Hopperus" (1-2-8)
.

otr. (1) te Dokkum op 12 nov 1707 (za) (@: Johan Frans Berger geboortig van Rangedingen in Duitsland en Sijtske Sakes jongedogter geboortig van Doccum worden haer houlyse proclamatien in egte gegunt), tr. (resp. ongeveer 25 en ongeveer 22 jaar oud) (Nederd. Geref.) te Dokkum op 27 nov 1707 (zo) (@: Johan Fransberger geboortig van Reingedinge in Duitsland ende Sijtske Saakes jongedogter van Dokkum 't 1'den 13en 't 2'den 20en 't 3den 27en getrout)
met

Sijtske Saskers (Sakes, Saakes), geb. te Dokkum circa 1685, ovl. (hoogstens 37 jaar oud) voor 1722.

Uit dit huwelijk 3 zonen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Jacob Johans*1710 Dokkum    
Johannis Johans*1712 Dokkum    
Marten Johans*1714 Dokkum    

otr. (2) te Dokkum op 17 okt 1722 (za) (@: Johan Frans Berger Mr Chirurgus binnen Doccum ende Tjetske Sijgers Jongedogter in .. worden . haar Houwlijx proclamatien in egte gegund. In de marge staat nog: Op . d . 2 Novembr 1722 zijn nevenstaande personen in den Houwelijken staat bevestigd ten ofstaan van den Praesid. Burgemr J. Eisma en T. van Werver actum . Jan . van .), tr. (ongeveer 40 jaar oud) (Nederd. Geref.) te Dokkum op 2 nov 1722 (ma) (@: Johan Fransberger Mr Chirurgin in Dokkum ende Tjitske Sijgers jongedogter van Veenwolde ´t 1´den 18en ´t 2den 25en ´t 3den den Eersten 9ber ook getrout. Tresoar meldt dat de datum ook 13 aug 1730 kan zijn! Dit moet een vergissing zijn)
met

Tjitske Sijgers, dr. van Sijger Nn, geb. te Veenwouden, ovl. voor 1730.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Froukje Johannes*1725 Veenwouden 1783 Bergum 58

tr. (ongeveer 48 jaar oud) (3) (Nederd. Geref.) te Dokkum op 14 aug 1730 (ma) (DTB inv. 176 en 196)
met

Imkjen Geerts, geb. te Dokkum.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Gerardus Johans~1731 Dokkum    


Tjitske Sijgers
Tjitske Sijgers, geb. te Veenwouden, ovl. voor 1730.

otr. te Dokkum op 17 okt 1722 (za) (@: Johan Frans Berger Mr Chirurgus binnen Doccum ende Tjetske Sijgers Jongedogter in ... worden .. haar Houwlijx proclamatien in egte gegund. In de marge staat nog: Op .. d . 2 Novembr 1722 zijn nevenstaande personen in den Houwelijken staat bevestigd ten ofstaan van den Praesid. Burgemr J. Eisma en T. van Werver actum .. Jan .. van .), tr. (Johan Frans ongeveer 40 jaar oud) (Nederd. Geref.) te Dokkum op 2 nov 1722 (ma) (@: Johan Fransberger Mr Chirurgin in Dokkum ende Tjitske Sijgers jongedogter van Veenwolde ´t 1´den 18en ´t 2den 25en ´t 3den den Eersten 9ber ook getrout. Tresoar meldt dat de datum ook 13 aug 1730 kan zijn! Dit moet een vergissing zijn)
met

Johan Frans (Johannis) (Johannis) Berger (Fransberger, Fransbergen, Berge) (Fransberger/n, Berge), geb. te Rangendingen [Baden-Württemberg, Duitsland] (Reingedinge of Rangedingen volgens Trouwboek; Roodenbrug volgens Burgerboek (@: zie bron)) circa 1682, mr. chirurgijn, 'chirurgus', ovl. (ongeveer 55 jaar oud) te Dokkum op 22 dec 1737 (zo) (bron: Authorisaties Dokkum 103/104 (1697-1810), uitgave FAF/VAF, blz. 30), tr. (1) met Sijtske Saskers (Sakes, Saakes). Uit dit huwelijk 3 zonen, tr. (3) met Imkjen Geerts. Uit dit huwelijk een zoon.

Opmerkingen bij Johan Frans Berger.
1) Het is zo goed als zeker dat met Reingedinge of Rangedingen het Duitse plaatsje Rangendingen Z.W. van Tübingen in Baden-Würtemberg wordt bedoeld. Dit wordt nl. bevestigd door de vermelding van Johan Frans in het Burgerboek van Dokkum op 9 feb 1713 als Johan Fransbergen (?) dat hij afkomstig is "van Roodenbrug aan Nekker in Duitslant". Dit moet wel de plaats Rottenburg aan de Neckar zijn dat 12 km ten noorden van Rangendingen ligt (bron: Index Burgerboek, blad 7, van FAF/VAF op internetsite van Historische Vereniging Noordoost Friesland en Tresoar, inv.nr. 6050,@). Mogelijk was dat een stopplaats op weg naar Nederland over de Neckar en de Rijn. Bij die inschrijving in het Burgerboek worden ook zijn eerste twee zoons Jacobus en Johannis genoemd. Jacobus is dan 3 jaar en Johannis is dan 1 jaar oud.
2) De afstamming van de Friese families Fransberg en Fransbergen van deze Johan Frans Berger wordt bevestigd in een tweetal documenten:.
a) Authorisaties Dokkum 103/104 (1697-1810), uitgave FAF/VAF, blz. 30, waar ivm. het overlijden van Johan Frans Berger, chirurgus, test 22 dec 1737, op 23 feb 1738 als voogden Gosse Lolkes, mr. scheepstimmerman, en Jelle Pytters, mr. kleermaker, worden aangewezen voor 4 van 5 met name genoemde kinderen uit 3 huwelijken: Jacob, Johannis en Marten van 1e ovl. vr, Frouckien (!) van 2e ovl. vr. en Gerardus van 3e vr. Aardig is nog te vermelden dat deze voogden door het Gerecht worden ontslagen omdat ze katholiek zijn! Op 5 apr 1738 wordt alleen nog voor Marten, 24 jr, en Frouckien, 13 jr, een nieuwe voogd Ynse Hables/Haebeles, koopman en ijzerkramer, aangewezen. Johan Frans treedt ook een keer als getuige op bij een katholiek huwelijk (Eeltie Hendricks uit Wartena en Antie Geerts uit Dokkum op 13 jan 1728, zie DTB nrs. 176 (Gerecht), 196 (Ned.Geref.) én 206 (R.K.!)). Hieruit valt op te maken dat hij oorspronkelijk katholiek was. Zoon Marten blijft katholiek en laat zijn kinderen katholiek dopen.
b) Collaterale successie Dantumadeel 1716-1805, uitgave FAF/VAF, blz. 31, nr. 44 van 26 feb 1750, waaruit blijkt dat Froukje Fransbergen, huisvrouw van Tjeble Sjoeks, huisman te Bergum, erfgenaam is van Haaije Sijgers, huisman te Veenwouden. Dit moet een broer zijn van haar moeder Tjitske Sijgers. Froukje gebruikt in 1750 dus al de familienaam! (Haar halfbroer Johannis doet dit al in 1738) Haar zoons Sjuk en Johannes nemen vervolgens in 1811 de naam Fransberg aan, de naam die dus al voorkwam in hun moeders familie. Dit kwam toen meer voor, zie Margaretha van Persijn. De schrijfwijze Fransbergen bestond dus al in 1738. Later wordt soms ook Fransberg gebruikt zoals in 1811.
3) Johan wordt in zijn functie van chirurgijn genoemd in de volgende vermelding in het Diaconierekeningboek van de Ned. geref. gemeente (@): "den 21 Februari (1732) aan Fransbergen wegens Meesterloon van Grijtje Hopperus betaalt volgens quijtantie met no. 23 - 5-10-0". Grijtje moet vóór 22 jan al overleden zijn want op die datum worden de kosten van een doodkist betaald (7-0-0). Op 4 feb worden nog betalingen genoemd wegens een laken om Grijtje te bekleeden (1-5-0) en voor een "vinkelmantje (?) bier gekonsumeert op de begraffenisse van Grijtje Hopperus" (1-2-8)
.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Froukje Johannes*1725 Veenwouden 1783 Bergum 58


Sijtske Saskers
Sijtske Saskers (Sakes, Saakes), geb. te Dokkum circa 1685, ovl. (hoogstens 37 jaar oud) voor 1722.

otr. te Dokkum op 12 nov 1707 (za) (@: Johan Frans Berger geboortig van Rangedingen in Duitsland en Sijtske Sakes jongedogter geboortig van Doccum worden haer houlyse proclamatien in egte gegunt), tr. (resp. ongeveer 22 en ongeveer 25 jaar oud) (Nederd. Geref.) te Dokkum op 27 nov 1707 (zo) (@: Johan Fransberger geboortig van Reingedinge in Duitsland ende Sijtske Saakes jongedogter van Dokkum 't 1'den 13en 't 2'den 20en 't 3den 27en getrout)
met

Johan Frans (Johannis) (Johannis) Berger (Fransberger, Fransbergen, Berge) (Fransberger/n, Berge), geb. te Rangendingen [Baden-Württemberg, Duitsland] (Reingedinge of Rangedingen volgens Trouwboek; Roodenbrug volgens Burgerboek (@: zie bron)) circa 1682, mr. chirurgijn, 'chirurgus', ovl. (ongeveer 55 jaar oud) te Dokkum op 22 dec 1737 (zo) (bron: Authorisaties Dokkum 103/104 (1697-1810), uitgave FAF/VAF, blz. 30), tr. (2) met Tjitske Sijgers, dr. van Sijger Nn. Uit dit huwelijk een dochter, tr. (ongeveer 48 jaar oud) (3) (Nederd. Geref.) te Dokkum op 14 aug 1730 (ma) (DTB inv. 176 en 196) met Imkjen Geerts. Uit dit huwelijk een zoon.

Opmerkingen bij Johan Frans Berger.
1) Het is zo goed als zeker dat met Reingedinge of Rangedingen het Duitse plaatsje Rangendingen Z.W. van Tübingen in Baden-Würtemberg wordt bedoeld. Dit wordt nl. bevestigd door de vermelding van Johan Frans in het Burgerboek van Dokkum op 9 feb 1713 als Johan Fransbergen (?) dat hij afkomstig is "van Roodenbrug aan Nekker in Duitslant". Dit moet wel de plaats Rottenburg aan de Neckar zijn dat 12 km ten noorden van Rangendingen ligt (bron: Index Burgerboek, blad 7, van FAF/VAF op internetsite van Historische Vereniging Noordoost Friesland en Tresoar, inv.nr. 6050,@). Mogelijk was dat een stopplaats op weg naar Nederland over de Neckar en de Rijn. Bij die inschrijving in het Burgerboek worden ook zijn eerste twee zoons Jacobus en Johannis genoemd. Jacobus is dan 3 jaar en Johannis is dan 1 jaar oud.
2) De afstamming van de Friese families Fransberg en Fransbergen van deze Johan Frans Berger wordt bevestigd in een tweetal documenten:.
a) Authorisaties Dokkum 103/104 (1697-1810), uitgave FAF/VAF, blz. 30, waar ivm. het overlijden van Johan Frans Berger, chirurgus, test 22 dec 1737, op 23 feb 1738 als voogden Gosse Lolkes, mr. scheepstimmerman, en Jelle Pytters, mr. kleermaker, worden aangewezen voor 4 van 5 met name genoemde kinderen uit 3 huwelijken: Jacob, Johannis en Marten van 1e ovl. vr, Frouckien (!) van 2e ovl. vr. en Gerardus van 3e vr. Aardig is nog te vermelden dat deze voogden door het Gerecht worden ontslagen omdat ze katholiek zijn! Op 5 apr 1738 wordt alleen nog voor Marten, 24 jr, en Frouckien, 13 jr, een nieuwe voogd Ynse Hables/Haebeles, koopman en ijzerkramer, aangewezen. Johan Frans treedt ook een keer als getuige op bij een katholiek huwelijk (Eeltie Hendricks uit Wartena en Antie Geerts uit Dokkum op 13 jan 1728, zie DTB nrs. 176 (Gerecht), 196 (Ned.Geref.) én 206 (R.K.!)). Hieruit valt op te maken dat hij oorspronkelijk katholiek was. Zoon Marten blijft katholiek en laat zijn kinderen katholiek dopen.
b) Collaterale successie Dantumadeel 1716-1805, uitgave FAF/VAF, blz. 31, nr. 44 van 26 feb 1750, waaruit blijkt dat Froukje Fransbergen, huisvrouw van Tjeble Sjoeks, huisman te Bergum, erfgenaam is van Haaije Sijgers, huisman te Veenwouden. Dit moet een broer zijn van haar moeder Tjitske Sijgers. Froukje gebruikt in 1750 dus al de familienaam! (Haar halfbroer Johannis doet dit al in 1738) Haar zoons Sjuk en Johannes nemen vervolgens in 1811 de naam Fransberg aan, de naam die dus al voorkwam in hun moeders familie. Dit kwam toen meer voor, zie Margaretha van Persijn. De schrijfwijze Fransbergen bestond dus al in 1738. Later wordt soms ook Fransberg gebruikt zoals in 1811.
3) Johan wordt in zijn functie van chirurgijn genoemd in de volgende vermelding in het Diaconierekeningboek van de Ned. geref. gemeente (@): "den 21 Februari (1732) aan Fransbergen wegens Meesterloon van Grijtje Hopperus betaalt volgens quijtantie met no. 23 - 5-10-0". Grijtje moet vóór 22 jan al overleden zijn want op die datum worden de kosten van een doodkist betaald (7-0-0). Op 4 feb worden nog betalingen genoemd wegens een laken om Grijtje te bekleeden (1-5-0) en voor een "vinkelmantje (?) bier gekonsumeert op de begraffenisse van Grijtje Hopperus" (1-2-8)
.

Uit dit huwelijk 3 zonen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Jacob Johans*1710 Dokkum    
Johannis Johans*1712 Dokkum    
Marten Johans*1714 Dokkum    


Imkjen Geerts
Imkjen Geerts, geb. te Dokkum.

tr. (Johan Frans ongeveer 48 jaar oud) (Nederd. Geref.) te Dokkum op 14 aug 1730 (ma) (DTB inv. 176 en 196)
met

Johan Frans (Johannis) (Johannis) Berger (Fransberger, Fransbergen, Berge) (Fransberger/n, Berge), geb. te Rangendingen [Baden-Württemberg, Duitsland] (Reingedinge of Rangedingen volgens Trouwboek; Roodenbrug volgens Burgerboek (@: zie bron)) circa 1682, mr. chirurgijn, 'chirurgus', ovl. (ongeveer 55 jaar oud) te Dokkum op 22 dec 1737 (zo) (bron: Authorisaties Dokkum 103/104 (1697-1810), uitgave FAF/VAF, blz. 30), tr. (1) met Sijtske Saskers (Sakes, Saakes). Uit dit huwelijk 3 zonen, otr. (2) te Dokkum op 17 okt 1722 (za) (@: Johan Frans Berger Mr Chirurgus binnen Doccum ende Tjetske Sijgers Jongedogter in ... worden .. haar Houwlijx proclamatien in egte gegund. In de marge staat nog: Op .. d . 2 Novembr 1722 zijn nevenstaande personen in den Houwelijken staat bevestigd ten ofstaan van den Praesid. Burgemr J. Eisma en T. van Werver actum .. Jan .. van .), tr. (ongeveer 40 jaar oud) (Nederd. Geref.) te Dokkum op 2 nov 1722 (ma) (@: Johan Fransberger Mr Chirurgin in Dokkum ende Tjitske Sijgers jongedogter van Veenwolde ´t 1´den 18en ´t 2den 25en ´t 3den den Eersten 9ber ook getrout. Tresoar meldt dat de datum ook 13 aug 1730 kan zijn! Dit moet een vergissing zijn) met Tjitske Sijgers. Uit dit huwelijk een dochter.

Opmerkingen bij Johan Frans Berger.
1) Het is zo goed als zeker dat met Reingedinge of Rangedingen het Duitse plaatsje Rangendingen Z.W. van Tübingen in Baden-Würtemberg wordt bedoeld. Dit wordt nl. bevestigd door de vermelding van Johan Frans in het Burgerboek van Dokkum op 9 feb 1713 als Johan Fransbergen (?) dat hij afkomstig is "van Roodenbrug aan Nekker in Duitslant". Dit moet wel de plaats Rottenburg aan de Neckar zijn dat 12 km ten noorden van Rangendingen ligt (bron: Index Burgerboek, blad 7, van FAF/VAF op internetsite van Historische Vereniging Noordoost Friesland en Tresoar, inv.nr. 6050,@). Mogelijk was dat een stopplaats op weg naar Nederland over de Neckar en de Rijn. Bij die inschrijving in het Burgerboek worden ook zijn eerste twee zoons Jacobus en Johannis genoemd. Jacobus is dan 3 jaar en Johannis is dan 1 jaar oud.
2) De afstamming van de Friese families Fransberg en Fransbergen van deze Johan Frans Berger wordt bevestigd in een tweetal documenten:.
a) Authorisaties Dokkum 103/104 (1697-1810), uitgave FAF/VAF, blz. 30, waar ivm. het overlijden van Johan Frans Berger, chirurgus, test 22 dec 1737, op 23 feb 1738 als voogden Gosse Lolkes, mr. scheepstimmerman, en Jelle Pytters, mr. kleermaker, worden aangewezen voor 4 van 5 met name genoemde kinderen uit 3 huwelijken: Jacob, Johannis en Marten van 1e ovl. vr, Frouckien (!) van 2e ovl. vr. en Gerardus van 3e vr. Aardig is nog te vermelden dat deze voogden door het Gerecht worden ontslagen omdat ze katholiek zijn! Op 5 apr 1738 wordt alleen nog voor Marten, 24 jr, en Frouckien, 13 jr, een nieuwe voogd Ynse Hables/Haebeles, koopman en ijzerkramer, aangewezen. Johan Frans treedt ook een keer als getuige op bij een katholiek huwelijk (Eeltie Hendricks uit Wartena en Antie Geerts uit Dokkum op 13 jan 1728, zie DTB nrs. 176 (Gerecht), 196 (Ned.Geref.) én 206 (R.K.!)). Hieruit valt op te maken dat hij oorspronkelijk katholiek was. Zoon Marten blijft katholiek en laat zijn kinderen katholiek dopen.
b) Collaterale successie Dantumadeel 1716-1805, uitgave FAF/VAF, blz. 31, nr. 44 van 26 feb 1750, waaruit blijkt dat Froukje Fransbergen, huisvrouw van Tjeble Sjoeks, huisman te Bergum, erfgenaam is van Haaije Sijgers, huisman te Veenwouden. Dit moet een broer zijn van haar moeder Tjitske Sijgers. Froukje gebruikt in 1750 dus al de familienaam! (Haar halfbroer Johannis doet dit al in 1738) Haar zoons Sjuk en Johannes nemen vervolgens in 1811 de naam Fransberg aan, de naam die dus al voorkwam in hun moeders familie. Dit kwam toen meer voor, zie Margaretha van Persijn. De schrijfwijze Fransbergen bestond dus al in 1738. Later wordt soms ook Fransberg gebruikt zoals in 1811.
3) Johan wordt in zijn functie van chirurgijn genoemd in de volgende vermelding in het Diaconierekeningboek van de Ned. geref. gemeente (@): "den 21 Februari (1732) aan Fransbergen wegens Meesterloon van Grijtje Hopperus betaalt volgens quijtantie met no. 23 - 5-10-0". Grijtje moet vóór 22 jan al overleden zijn want op die datum worden de kosten van een doodkist betaald (7-0-0). Op 4 feb worden nog betalingen genoemd wegens een laken om Grijtje te bekleeden (1-5-0) en voor een "vinkelmantje (?) bier gekonsumeert op de begraffenisse van Grijtje Hopperus" (1-2-8)
.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Gerardus Johans~1731 Dokkum    


Sjuk Sipkes Fransbergen
Sjuk Sipkes Fransbergen, geb. te Tietjerksteradeel op 9 dec 1817 (di) (BS blad 97), ovl. (76 jaar oud) te Tietjerksteradeel op 19 jan 1894 (vr) (BS akte 37; ongehuwd).